V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46/ES (GDPR) a ďalšími všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami Zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, Zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, týmto spoločnosti Net Distribution s.r.o., so sídlom: tř. Masarykova 116, 698 01 Veselí nad Moravou, Česká republika, IČ: 06398456, DIČ: CZ06398456, zapísanej Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka C101864 (ďalej len „Správca”), udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, a to za nižšie uvedených podmienok.

Osobné údaje, ktoré budú spracované (rozsah spracovania)

 • meno a priezvisko
 • poštová adresa
 • emailová adresa
 • telefónne číslo
 • dodacia adresa
 • IČO právnickej osoby/ fyzickej osoby – podnikateľa
 • daňové identifikačné číslo klienta
 • ďalšie údaje získané od klienta

Čo je účelom spracovania osobných údajov

Zber informácií Správcom za účelom uzavretia a realizácie kúpnej, či inej uzatváranej zmluvy Správcu so zákazníkom a pre vymáhanie práv z kúpnej, či inej uzatváranej zmluvy Správcu so zákazníkom. Zasielanie obchodných ponúk Správcom pre marketingové účely a na prevádzku informačného systému e-shopu. Zasielaním údajov o preprave tovaru.

Kupujúci ďalej súhlasí, ak si zvolil túto možnosť, so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež na účely zasielania informácií a obchodných informácií kupujúcemu, ako aj s tzv. profilovaním na účely zasielania obchodných informácií.

Ako dlho sú osobné údaje uchovávané

Spracovateľ je oprávnený uchovávať a archivovať akékoľvek osobné informácie po dobu nevyhnutne potrebnú k naplneniu a realizácií kúpnej či inej uzatváranej zmluvy Správcu so zákazníkom, pre vymáhanie práv z kúpnej či inej uzatváranej zmluvy Správcu so zákazníkom, ako aj údajov, ktoré je Správca povinný uchovávať a archivovať na základe všeobecne platných predpisov, a to najmä na účely daňové či podobné, vyplývajúce zo všeobecne platných predpisov Českej republiky. 
Akékoľvek údaje pre zasielanie obchodných ponúk Správcom a na marketingové účely budú Správcom spracovávané do odvolania súhlasu subjektu údajov, najdlhšie však po dobu 5 rokov od posledného nákupu. Po uplynutí tejto doby budú všetky Vami poskytnuté osobné údaje pre účely Vašej registrácie zmazané alebo trvale anonymizované.

Odvolanie súhlasu

S vyššie uvedeným spracovaním pre marketingové účely udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to buď písomným odvolaním zaslaným na adresu sídla Správcu, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Správcu.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám/spracovateľom

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako aj spracovateľa, výlučne však len v rozsahu nutnom pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Týmto spracovateľom sú pre Správcu tieto osoby:

 • Poskytovateľ softwaru: EVici webdesign, s.r.o.
 • Poskytovateľ skladového a účtovného softwaru: ABRA Software, a.s

O prípadných zmenách dodávateľov služieb a aplikácií tretích strán budú klienti vyrozumení zmenou podmienok prostredníctvom informačného e-mailu.

Podrobný rozpis dodávateľov služieb

Títo dodávatelia služieb nemajú právo na Vaše kompletné osobné údaje, ale spracovávajú vždy len ich časť. Údaje, ktoré obdržia, neslúžia k Vašej identifikácií v zmysle porušenia GDPR.

 • Heuréka za účelom využiť služby Overené zákazníkmi, ktorú zabezpečuje spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, od Vás môžeme po každom nákupe tovaru, prostredníctvom zaslanej e-mailovej správy s dotazníkom zistiť, ako ste s nami boli spokojní. Pokiaľ by ste si zasielanie dotazníka spokojnosti nepriali, tak máte možnosť sa z neho jednoducho odhlásiť.
 • Ecomail - K informovaniu o nových produktoch alebo akčných ponukách, prostredníctvom zasielaných obchodných informácií v súlade s ustanovením § 7 Zákona č. 480/2004 o niektorých službách informačnej spoločnosti, využívame platformu Ecomail spoločnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o.. Za rovnakým účelom môžeme tiež využívať iné spoločností, ktoré poskytujú podobné služby.
 • Google analytics zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Google Ads zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Zboží.cz zaznamenáva konverziu nákupu a email
 • S-klik zaznamenáva cookie, použitie webu, konverziu nákupu
 • GOPAY s.r.o. sprostredkovateľ platobnej brány. Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.

E-mailové dotazníky, v rámci programu Overené zákazníkmi, Vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 odst. 3 Zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľov, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme poskytovať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov poskytované žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maily s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Poučenie o právach

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Zákona o ochrane osobných údajov a čl. 13 nariadenia Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR):

 • máte právo vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • máte právo na prístup k editácií a doplneniu Vašich osobných údajov,
 • máte právo byť informovaní o porušení zabezpečenia osobných údajov,
 • máte právo požadovať od Správcu informácie, aké Vaše osobné údaje spracováva,
 • máte právo požadovať od Správcu vysvetlenie, ohľadom spracovania osobných údajov,
 • máte právo vyžiadať si od Správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo ich spracovávanie obmedziť,
 • máte právo požadovať od Správcu výmaz týchto osobných údajov,
 • máte právo vzniesť námietku proti spracovávaniu,
 • máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi,
 • Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácií alebo iným, ako vyššie uvedeným tretím osobám, takže sa tento súhlas nevzťahuje na transfer údajov do zahraničia,
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle nariadení.

Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytované dobrovoľne a slobodne. V prípade, že sa zákazník domnieva, že Správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so Zákonom či Nariadením GDPR, má právo požadovať vysvetlenie alebo odstránenie závadného stavu, ako aj právo podať sťažnosť na dozorný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ).

Uchovávanie informácií správcom

Akékoľvek osobné informácie zákazníka sú po uzatvorení zmluvy so Správcom archivované v elektronickej forme a sú prístupné len predávajúcemu, poprípade povereným spracovateľom tohto súhlasu. Informácie sú zabezpečené proti zneužitiu tretími osobami šifrovaním, heslami a ďalšími autorizačnými údajmi, ako aj branou firewall pre zneužitie formou diaľkového prístupu.

V prípade, že je potrebné Vaše osobné údaje spracovávať v listinnej podobe (napr. pri expedícií tovaru), budú tieto osobné údaje po uplynutí nevyhnutnej doby skartované. Všetci vyššie uvedení príjemcovia Vašich osobných údajov sú zmluvne zaviazaní k ich riadnej ochrane.