OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Net Distribution s.r.o.


so sídlom: Masarykova 116, 69801 Veselí nad Moravou, Česká republika, IČ: 06398456, DIČ: CZ06398456 zapísané Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka C101864

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.biante.sk

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Masarykova 116, 69801 Veselí nad Moravou, Česká republika, IČ: 06398456, DIČ: CZ06398456 zapísané Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka C101864 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“), uzatvorené medzi predávajúcím a inou fyzickou, či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod spravuje predávajúci na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.biante.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhranía webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou, či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwerového a softwerového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwerového a softwerového vybavenia tretích osôb.

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužijú.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmlubu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu, je kupujúcemu umožnené skontrolovať a menit údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcemu považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vztah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.9. Kupujúcí berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2501284207/2010, vedený v spoločnosti FIO Banka a.s.(ďalej len „účet predávajúceho“);
 • bezhotovostne prostrednictvom platobného systému GoPay;
 • bezhotovostne platobnou kartou prostrednictvom platobného systému GoPay;

Predávajúci si tiež vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho platbu pred odoslaním zásielky a to napr.: v prípadoch, kedy je kupujúci osobou, ktorá v minulosti podstatným spôsobom porušila svoje povinnosti voči predávajúcemu alebo keď se jedná o objednanie tovaru v množstve, ktoré je väčšie než obvykle.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), v prípadoch, keď kupujúci je osobou, ktorá v minulosti podstatným spôsobom porušila svoje povinnosti voči predávajúcemu alebo keď sa jedná o objednanie tovaru v množstve, ktoré je väčšie než obvykle. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. V prípade, že je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávající ohľadne platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtovný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku tak najneskôr do 48 hodín.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý:
• bol upravený podľa priania kupujúceho, pričom za tovar upravený podľa priania kupujúceho je považovaný aj každý tovar u ktorého je napísané „Ušijeme“ s poznámkou „Ušijeme pre Vás“, tj najmä všetky závesy – štandardné aj na mieru, záclony – v metráži aj na mieru 
• podlieha rýchlej skaze
• bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom
• spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné ďalej používať 
Tieto ustanovenia sa vzťahujú tiež na ktorékoľvek závesy - štandardné aj na mieru, záclony - v metráži aj na mieru.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v pripade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcejí vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho reklamacie@biante.sk.

Formulár na Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s vráteným tovarom môže kupujúci zasielať na adresu centrálneho skladu predávajúceho:

Net Distribution s.r.o. BIANTE, Masarykova 1556, 69801 Veselí nad Moravou, Česká republika

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné, v pôvodnom obale. V prípade odstúpenia od zmluvy má kupujúci nárok na vrátenie finančných prostriedkov za prepravné v najnižšej ponúkanej výške. Predávajúci neakceptuje zaslanie vráteného tovaru zákazníkom na dobierku.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akými ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim, ktoré pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmuvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vrátí alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmuvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vrátí predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využiiu práva odstúpiť od kúpnej zmuvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky, vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je  vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúcí právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká zmluva kúpna a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU 

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodntý na základe zvláštnych požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúcí povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho, vyplývajúce zo všebecne záväzných právnych predpisov.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru sa môžu upraviť zvláštnymi dodacími podmienkami predávajúceho, ak sú predávajúcím vydané.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej,

7.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalite alebo prevedeniu dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia najmä v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu. Kupujúci je v opačnom prípade oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatichštyroch mesiacov od prevzatia.

7.4. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobeného jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

7.5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä osobne na adrese Net Distribution s.r.o. BIANTE, Masarykova 1556, 69801 Veselí nad Moravou, Česká republika telefonicky na čísle 0918 839 845 alebo elektronickou poštou na adrese reklamacie@biante.sk.

7.6. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zvolený spôsob nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúcí žiada opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

7.7. Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčastí; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčastí má kupujúci aj v prípade odstraniteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčastí alebo tovar opraviť, tiež aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo keby zjedanie nápravy kupujúcemu spôsobilo veľké problémy.

7.8. Ďalšie práva a povinnosti strán, súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady, môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceo.

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnictvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúcí prostredníctvom elektronickej adresy reklamacie@biante.sk. Informácie o vybavení sťažností kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcej sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonává Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inspekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu aj dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o kúpnej zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacej so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných informácií plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies do jeho počítača. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, tak aby dochádzalo k ukladaniuí tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný prvok, tak strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovení čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Řím I).

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Net Distribution s.r.o. BIANTE, Masarykova 1556, 69801 Veselí nad Moravou, Česká republika,  adresa elektronickej pošty info@biante.sk, telefón 0918 839 845.

Vo Veselí nad Moravou dňa 1. marca 2021

Upozornenie:

Všetky fotografie, vizualizácie, grafické prvky a texty publikované na e-shope Biante.sk sú chránené autorským zákonom. Ich ďalšie použitie je možné len so súhlasom autora. © Net Distribution s.r.o.